STAŇ SE MISS

Obecně závazná pravidla soutěže Miss Caddy pro rok 2019

1. Soutěž Miss Caddy (dále jen „soutěž“) je soutěží dívek a žen, v níž jde ruku v ruce nejen vnější a vnitřní krása, ale i osobní kouzlo a golfové umění.

2. Soutěž vyhlašuje společnost Jean Pierre s.r.o., se sídlem Děkanská Vinice I 823/13, Praha 4, 140 00 IČ: 26723514 (dále jen „vyhlašovatel“).

II. Vyhlášení soutěže

1. Soutěž je oficiálně vyhlášena v květnu 2019. Registrace účastnic soutěže bude probíhat od 20. dubna 2019 na internetových stránkách www.misscaddy.cz

2. Soutěž probíhá ve třech vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:

  • Základní kolo
  • Semifinále
  • Finále III.

Podmínky účasti na Miss Caddy 2019

1. Účastnicí soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále také jen „soutěžící“): - 18-28 let (včetně), - bezúhonná (nemající záznam v rejstříku trestů)

2. Vyhlašovatel si tímto vyhrazuje právo odmítnout účast dívky bez udání důvodu a také v případě, že nebyla splněna některá z výše uvedených podmínek.

3. O tom, zda účastnice splňuje podmínky soutěže, rozhoduje výlučně vyhlašovatel, a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

4. Členství v golfovém klubu ani handicap nejsou podmínkou.

IV. Základní kolo

1. Základní kolo soutěže proběhne formou registrace na stránkách www.misscaddy.cz od 20. dubna 2019 do 20. května  2019.

2. K úspěšně dokončenému základnímu kolu je účastnice povinna:

  • Registrovat se na stránkách vyhlašovatele soutěže www.misscaddy.cz
  • Vyplnit řádně a pravdivě přihlašovací formulář.
  • Poskytnout odpovídající fotografie své osoby, přičemž účastnice souhlasí s jejich prezentací na stránkách vyhlašovatele popřípadě jinde, vždy ovšem v souvislosti se soutěží Miss Caddy.

3. Ze základního kola postoupí do semifinále cca 20-30 dívek a to na základě fotografií, kterými se dívky budou prezentovat na webových stránkách www.misscaddy. Za výběr dívek odpovídají pořadatelé, popřípadě generální partner soutěže.

V. Semifinále

Semifinálová kola budou 2 (každého se zúčastní cca 15-25 dívek) a proběhnou souběžně s golfovou tour Golf Masters 2019. Na dvou z turnajů proběhne prezentace semifinalistek. Semifinalistka bude absolvovat semifinálové kolo pouze v jednom dni uvedeném níže.

Termíny a místa konání semifinálových kol:

31.5 - 1.6. 2019 Panorama Kácov

druhý termín na Moravě bude oznámen!

Semifinalistka, která se z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo konání semifinále včas, bude vyloučena s okamžitou platností a účinností ze soutěže a na její místo nastupuje náhradnice. Podrobnosti ohledně konání a programu semifinálového kola obdrží semifinalistky nejpozději týden předem. Z každého semifinálového kola bude vybráno několik dívek do finále. Počet dívek stanoví porota složená z pořadatelů a generálního a hlavních partnerů. Dívky, které postoupí do finále se o svém postupu dozví až po skončení semifinálového kola.

VI. Finále

Finále proběhne začátkem roku 2020 jako součást galavečera Golfista roku. Podrobnosti o jeho konání obdrží finalistky nejpozději jeden měsíc předem. Všechny finalistky se zúčastní podzimního týdenního soustředění v Turecku.

Ve finále jsou zvoleny:

  • Vítězka – Miss Caddy 2019
  • Další vedlejší tituly dle rozhodnutí vyhlašovatele
  • Miss Caddy 2019 volí porota složená z pořadatelů, významných osobností, generálního a hlavních partnerů

VII. Ceny

Ceny pro vítězku Miss Caddy 2019 a finalistky budou uveřejněny později

1. Ceny budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.

2. Soutěžící svojí účastí v soutěži bere na vědomí, že získanou cenu nelze vyměnit za jinou cenu, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny.

3. Ceny ze soutěže nejsou právně vymahatelné.

4. Z cen, které soutěžící získají ze soutěže, zaplatí daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytovaní, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny.

5. Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. Jean Pierre s.r.o. nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.

6. Nedodržení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen.

VIII. Obecná ustanovení

1. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.

2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.

 

Za Jean Pierre s.r.o. jednatelka Radka Háčková